Fritz Scholder (Native American, 2005)

dakota dog by fritz scholder

Fritz Scholder

Dakota Dog, 1977

upside down dog by fritz scholder

Fritz Scholder

Upside Down Dog, 1977

indian with bird by fritz scholder

Fritz Scholder

Indian with Bird

dream dancer by fritz scholder

Fritz Scholder

Dream Dancer, 1980

indian land #8 by fritz scholder

Fritz Scholder

Indian Land #8, 1980

untitled by fritz scholder

Fritz Scholder

Untitled

untitled indian by fritz scholder

Fritz Scholder

Untitled Indian

land force by fritz scholder

Fritz Scholder

Land Force, 1963

buffalo dancer by fritz scholder

Fritz Scholder

Buffalo Dancer, 1975

untitled (indian) by fritz scholder

Fritz Scholder

Untitled (Indian), 1974

untitled (indian) by fritz scholder

Fritz Scholder

Untitled (Indian), 1974

crow indian by fritz scholder

Fritz Scholder

Crow Indian, 1975