Franz Bernhard Frey (German, 1806)

drottning maria leczinska av frankrike by franz bernhard frey

Attributed to Franz Bernhard Frey

Drottning Maria Leczinska av Frankrike