Francisco Sobrino (Spanish, )

02m by francisco sobrino

Francisco Sobrino

02M, 1968

Christie's Amsterdam