nero by francisco smythe

Francisco Smythe

Nero, 1983