Fosco Maraini (Italian, 2004)

panorama di gyntase by fosco maraini

Fosco Maraini

Panorama di Gyntase

modica, sicilia by fosco maraini

Fosco Maraini

Modica, Sicilia, 1950

donne del sud by fosco maraini

Fosco Maraini

Donne del Sud

larderello by fosco maraini

Fosco Maraini

Larderello

processione by fosco maraini

Fosco Maraini

Processione