Fan Zengxiang and Lin Shu (Chinese)

landscape and calligraphy by fan zengxiang and lin shu

Fan Zengxiang and Lin Shu

Landscape and calligraphy