Fan Zeng and Bai Xueshi (Chinese)

板桥观竹 by fan zeng and bai xueshi

Fan Zeng and Bai Xueshi

板桥观竹