Evie Tullaugaq Qamugaaluk (Inuit)

woman with ulu by evie tullaugaq qamugaaluk

Evie Tullaugaq Qamugaaluk

Woman with ulu, 1955

woman softening a boot by evie tullaugaq qamugaaluk

Evie Tullaugaq Qamugaaluk

Woman softening a boot, 1960