religious woman by evgraf reitern

Evgraf Reitern

Religious woman, 1838