white birches by elizabeth mcdermott

Elizabeth Mcdermott

White birches, 1918