pig by edward lipski

Edward Lipski

Pig, 1996

boy by edward lipski

Edward Lipski

Boy

wig head by edward lipski

Edward Lipski

Wig head

rats by edward lipski

Edward Lipski

Rats, 1998

pig by edward lipski

Edward Lipski

Pig, 1996

wig head by edward lipski

Edward Lipski

Wig head

wig head by edward lipski

Edward Lipski

Wig head

pig by edward lipski

Edward Lipski

Pig, 1996–1996