Dorothy Carleton Smyth (Scottish, 1933)

cupid's garden by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

Cupid's garden, 1909

the suitors by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

The suitors, 1912–1912

the suitors by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

The suitors, 1912–1912

cupid's intervention by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

Cupid's intervention, 1912–1912

still life of flowers in a vase by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

Still life of flowers in a vase

cupid's intervention by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

Cupid's intervention, 1912

sundew by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

Sundew

mary, mary, quite contrary by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

Mary, Mary, quite contrary

the starfish by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

The starfish