Dorothy Carleton Smyth (Scottish, 1933)

sundew by dorothy carleton smyth

Dorothy Carleton Smyth

Sundew

Christie's South Kensington