sardana by dolores gimeno

Dolores Gimeno

Sardana, 1972–1972