figure by dimas macedo

Dimas Macedo

Figure, 1989