karikatur: by dieter roth

Dieter Roth

Karikatur:, 1978

piccadilly by dieter roth

Dieter Roth

Piccadilly, 1977

munich by dieter roth

Dieter Roth

Munich, 1971

münchen by dieter roth

Dieter Roth

München, 1971

im meer by dieter roth

Dieter Roth

Im Meer, 1970

heidelberg by dieter roth

Dieter Roth

Heidelberg, 1970

kleine insel by dieter roth

Dieter Roth

Kleine Insel, 1968

ohne titel by dieter roth and paul renner

Dieter Roth and Paul Renner

Ohne Titel, 1984