Deng Erya (Chinese, 1954)

poem by deng erya

Deng Erya

Poem, 1951

诗稿卷 by deng erya

Deng Erya

诗稿卷

书法 by deng erya

Deng Erya

书法

行书圣教序 by deng erya

Deng Erya

行书圣教序

书法 by deng erya

Deng Erya

书法, 1926

清供 by deng erya

Deng Erya

清供

篆书 by deng erya

Deng Erya

篆书

楷书 by deng erya

Deng Erya

楷书

calligraphy by deng erya

Deng Erya

Calligraphy

calligraphy by deng erya

Deng Erya

Calligraphy