Daniel Cortes (Spanish, 1919)

le harem by daniel cortes

Daniel Cortes

Le harem

Claude Aguttes

le harem by daniel cortes

Daniel Cortes

Le harem

Claude Aguttes

le harem by daniel cortes

Daniel Cortes

Le harem

Claude Aguttes