Daniel Cortes (Spanish, 1919)

le harem by daniel cortes

Daniel Cortes

Le harem

bambini arabi by daniel cortes

Daniel Cortes

Bambini arabi, 1904

le harem by daniel cortes

Daniel Cortes

Le harem

le harem by daniel cortes

Daniel Cortes

Le harem

paysans arabes by daniel cortes

Daniel Cortes

Paysans arabes

paysans arabes by daniel cortes

Daniel Cortes

Paysans arabes

scène de rue, maroc by daniel cortes

Daniel Cortes

Scène de rue, Maroc

scène de rue, maroc by daniel cortes

Daniel Cortes

Scène de rue, Maroc

words of wisdom by daniel cortes

Daniel Cortes

Words of wisdom, 1899

orientale aux bijoux by daniel cortes

Daniel Cortes

Orientale aux bijoux