dragon in clouds by dai kechang

Dai Kechang

Dragon in Clouds

湖山帆影 by dai kechang

Dai Kechang

湖山帆影, 1873