C.K.L. Samarasinha (Sri Lankan, 2003)

ceylon by c.k.l. samarasinha

C.K.L. Samarasinha

Ceylon, 1935

ceylon by c.k.l. samarasinha

C.K.L. Samarasinha

Ceylon

ceylon by c.k.l. samarasinha

C.K.L. Samarasinha

Ceylon, 1930

ceylon by c.k.l. samarasinha

C.K.L. Samarasinha

Ceylon

ceylon by c.k.l. samarasinha

C.K.L. Samarasinha

Ceylon