Christy Astuy (American, born )

stehender akt by christy astuy

Christy Astuy

Stehender Akt, 1990

stehender akt by christy astuy

Christy Astuy

Stehender Akt, 1990

stehender akt by christy astuy

Christy Astuy

Stehender Akt, 1990