untitled by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Untitled

untitled by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Untitled

secrets by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Secrets, 2007

swan song call by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Swan song call, 2008

scissors by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Scissors, 2006

dazzle slide by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Dazzle slide, 2006

fingerprints by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Fingerprints, 2007

rose of my rose by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Rose of my rose, 2006

dazzle slide by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Dazzle slide, 2006

the slow burn by chitra ganesh

Chitra Ganesh

The slow burn, 2008