Cheng Shifa (Chinese, 2007)

花鸟 册页 (四开) 设色纸本 (4 works) by cheng shifa, zhou changgu, zhang dazhuang, and xie zhiliu

Cheng Shifa, Zhou Changgu, Zhang Dazhuang, and Xie Zhiliu

花鸟 册页 (四开) 设色纸本 (4 works)

正书五蕴皆空 by cheng shifa

Cheng Shifa

正书五蕴皆空

长春图 by cheng shifa

Cheng Shifa

长春图, 1980