Cheng Shifa, Gu Bingxin and Xu Changming (Chinese)

松鼠葡萄 by cheng shifa, gu bingxin and xu changming

Cheng Shifa, Gu Bingxin and Xu Changming

松鼠葡萄, 1998

松鼠葡萄 by cheng shifa, gu bingxin and xu changming

Cheng Shifa, Gu Bingxin and Xu Changming

松鼠葡萄

untitled by cheng shifa, gu bingxin and xu changming

Cheng Shifa, Gu Bingxin and Xu Changming

Untitled