Cheng Shifa and Xia Xiaoming (Chinese)

竹荫双雉 by cheng shifa and xia xiaoming

Cheng Shifa and Xia Xiaoming

竹荫双雉, 1983