Chen Yunzhang and Fan Yunlin (Chinese)

calligraphy by chen yunzhang and fan yunlin

Chen Yunzhang and Fan Yunlin

Calligraphy, 1627