Chen Xiaocui, Yang Shiyou, Chen Diexian and Chen XIadie

untitled by chen xiaocui, yang shiyou, chen diexian and chen xiadie

Chen Xiaocui, Yang Shiyou, Chen Diexian and Chen XIadie

Untitled, 1926