Chen Shizeng and Xiao Junxian (Chinese)

夏山图 (recto-verso) by chen shizeng and xiao junxian

Chen Shizeng and Xiao Junxian

夏山图 (recto-verso)

山水 (landscape) by chen shizeng and xiao junxian

Chen Shizeng and Xiao Junxian

山水 (Landscape)

山水 by chen shizeng and xiao junxian

Chen Shizeng and Xiao Junxian

山水, 1911

untitled by chen shizeng and xiao junxian

Chen Shizeng and Xiao Junxian

Untitled, 1911