Chen Shizeng and Xiao Fangjun (Chinese)

calligraphy and flowers by chen shizeng and xiao fangjun

Chen Shizeng and Xiao Fangjun

Calligraphy and flowers