Chen Banding, Jin Cheng and Xiao Qianzhong (Chinese)

寿松高士 (figure) by chen banding, jin cheng and xiao qianzhong

Chen Banding, Jin Cheng and Xiao Qianzhong

寿松高士 (Figure), 1923