Chen Shizeng and Xiao Junxian (Chinese)

山水 by chen shizeng and xiao junxian

Chen Shizeng and Xiao Junxian

山水, 1911

Beijing Hanhai Auction Co., Ltd.