Chen Banding, Jin Cheng and Xiao Qianzhong (Chinese)

寿松高士 (figure) by chen banding, jin cheng and xiao qianzhong

Chen Banding, Jin Cheng and Xiao Qianzhong

寿松高士 (Figure), 1923

Tianjin Antique Auction Co., Ltd