Charles Frederick Hurten (French, 1901)

still life of roses by charles frederick hurten

Charles Frederick Hurten

Still life of roses

Cheffins

still life of chrysanthemums by charles frederick hurten

Charles Frederick Hurten

Still life of chrysanthemums

Cheffins