Carl-Harry Stålhane (Swedish)

monumental vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Monumental vase, 1955

Wright

vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Vase, 1960

Wright

monumental vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Monumental vase, 1950

Wright

vas by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Vas

Bukowskis Stockholm

vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Vase, 1950

Piasa

vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Vase, 1950

Piasa

vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Vase, 1950

Piasa

vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Vase, 1950

Piasa