Cai Yuyan and Ji shouzheng (Chinese)

water moon guanyin by cai yuyan and ji shouzheng

Cai Yuyan and Ji shouzheng

Water moon Guanyin