vision by bruce nauman

Bruce Nauman

VISION, 1973

life mask by bruce nauman

Bruce Nauman

LIFE MASK, 1981

double face by bruce nauman

Bruce Nauman

DOUBLE FACE, 1981

floor drain by bruce nauman

Bruce Nauman

FLOOR DRAIN, 1985

shit and die by bruce nauman

Bruce Nauman

SHIT AND DIE, 1985

tv clown by bruce nauman

Bruce Nauman

TV clown, 1988

anthro/socio by bruce nauman

Bruce Nauman

ANTHRO/SOCIO, 1992

sugar ragus by bruce nauman

Bruce Nauman

SUGAR RAGUS, 1972

fox wheel 1 by bruce nauman

Bruce Nauman

FOX WHEEL 1, 1989

ah ha by bruce nauman

Bruce Nauman

AH HA, 1975

untitled by bruce nauman

Bruce Nauman

Untitled, 1969