Birger Kaipiainen (Finnish, 1988)

platter by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Platter

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

decorative relief by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Decorative relief

serving table by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Serving Table, 1943

wall-sconce by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Wall-sconce

decorative dish by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Decorative Dish

decorative dish by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Decorative Dish

decorative dish by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Decorative Dish

florence by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Florence

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

bordsur florence by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Bordsur Florence

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

a sculpture by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

A sculpture, 1960–1969

relief by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Relief, 1960–1969

dish by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Dish, 1970–1975

relief by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Relief

tea table by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Tea table

important plat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Important plat, 1950