Bencho Obreshkov (Bulgarian, 1970)

holiday by bencho obreshkov

Bencho Obreshkov

Holiday, 1965

a composition by bencho obreshkov

Bencho Obreshkov

A Composition, 1948

scène rurale by bencho obreshkov

Bencho Obreshkov

Scène rurale

on the terrace by bencho obreshkov

Bencho Obreshkov

On the terrace, 1961

rural landscape by bencho obreshkov

Bencho Obreshkov

Rural landscape, 1948

an interior by bencho obreshkov

Bencho Obreshkov

An interior, 1952

a still life by bencho obreshkov

Bencho Obreshkov

A still life, 1950–1959