sarah aharonson by batia lishansky

Batia Lishansky

Sarah aharonson, 1971