sergio by barkley l. hendricks

Barkley L. Hendricks

Sergio, 1973

Swann Galleries

buck by barkley l. hendricks

Barkley L. Hendricks

Buck, 1970

Sotheby's New York

stanley by barkley l. hendricks

Barkley L. Hendricks

Stanley, 1971

Wright