Baishun (Japanese, 1743)

rice harvesting by baishun

Attributed to Baishun

RICE HARVESTING