Bai Xueshi Qi Gong (Chinese)

三友图 by bai xueshi qi gong

Bai Xueshi Qi Gong

三友图, 1986