B. Prabha (Indian, 2001)

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1962

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1962

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1985

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1972

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1960

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1960

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1967

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1962

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1964

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1961

nude female by b. prabha

B. Prabha

Nude female

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1976

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1971

untitled by b. prabha

B. Prabha

Untitled, 1964