Asmund Arle (Swedish, 1990)

åsna by asmund arle

Asmund Arle

Åsna, 1950–1950

häst by asmund arle

Asmund Arle

Häst

häst by asmund arle

Asmund Arle

Häst, 1969

liggande häst by asmund arle

Asmund Arle

Liggande häst

vilande hast by asmund arle

Asmund Arle

VILANDE HAST

fabeldjur by asmund arle

Asmund Arle

FABELDJUR

algkalv by asmund arle

Asmund Arle

ALGKALV, 1957

fagelunge by asmund arle

Asmund Arle

FAGELUNGE

hast by asmund arle

Asmund Arle

HAST

hast by asmund arle

Asmund Arle

HAST