gug by ashley bickerton

Ashley Bickerton

Gug, 1986

Sotheby's New York