Art Kane (American, 1995)

harlem by art kane

Art Kane

Harlem, 1957