Arnaldo Tozzini (French, 1947)

l'abbeverata by arnaldo tozzini

Arnaldo Tozzini

L'abbeverata