Antoni Bryndza (Polish, 1971)

blazen i znawca by antoni bryndza

Antoni Bryndza

Blazen i znawca, 1929