Anthony Ayrton (British, ?–1940)

reflections by anthony ayrton

Anthony Ayrton

Reflections, 1939