horizon by alexis smith

Alexis Smith

Horizon, 1977

boy's life by alexis smith

Alexis Smith

Boy's Life, 1989

untitled by alexis smith

Alexis Smith

Untitled

iron sorrows by alexis smith

Alexis Smith

Iron sorrows, 1990

constance by alexis smith

Alexis Smith

Constance, 1994

red desert by alexis smith

Alexis Smith

Red desert, 2003

boy's life by alexis smith

Alexis Smith

Boy's life, 1989

la-z-boy by alexis smith

Alexis Smith

La-z-boy, 2001