horizon by alexis smith

Alexis Smith

Horizon, 1977

Wright